ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ၏ ႀကိဳတင္ၿပင္ဆင္မႈ ့မ်ား ။

19 11 2012
Mr. Barak Obama မလာမွီ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႀကီးအား ၿပင္ဆင္ေနပံု ။

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: